Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky First Rent s.r.o.

 

1.Všeobecné ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu se  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky (dále jen „objednávka“) uzavírané mezi společností First Rent s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1724, 140 00 Praha 4, IČ01583034, DIČ CZ1583034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208799 (dále jen „zhotovitel“, resp.  „prodávající“) a jeho zákazníkem (dále jen „objednatel“, resp. „kupující“) realizované prostřednictvím služeb elektronické komunikace. Objednávky ze strany objednatele jsou pro nás závazné, jakmile je písemně potvrdíme ( stejně jako faktury). Soudní příslušnost je Praha.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v objednávce. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.Vznik smluvního vztahu

1.   2.1 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká výhradně na základě závazné písemné objednávky Kupujícího, příp. též písemné kupní smlouvy, které obě         strany smluvního vztahu stvrdí svým podpisem. Písemná forma je zachována i v případě elektronické pošty.

2.     2.2 Na základě poptávky ze strany Kupujícího doručené prodávajícímu předloží prodávající kupujícímu cenovou nabídku, jejíž platnost je časově omezena na dobu 30  dnů, ledaže z konkrétní nabídky vyplývá jiná doba její platnosti. Pokud Kupující v uvedené době platnosti nabídku potvrdí zasláním podpisem stvrzené objednávky, vzniká   smluvní vztah na základě potvrzené objednávky, příp. též kupní smlouvy, doručené v písemné formě prodávajícímu, a na základě zaplacení kupní cenynebo zálohové faktury.

3.Kupní cena a platební podmínky

3.1 Kupní cena je vždy sjednána na základě cenové nabídky.

3.2 Prodávající je oprávněn ihned po obdržení objednávky požadovat po objednateli zaplacení zálohové platby v minimální výši 60% kupní ceny, není-li ve smlouvě i objednávce sjednáno jinak. Zálohová platba se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy částka odpovídající výši zálohové platby je připsána ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v zálohové faktuře. Neuhradí-li kupující předmětnou zálohovou platbu řádně a včas, není prodávající povinen zahájit realizaci předmětu koupě až do doby, kdy objednatel zálohovou platbu uhradí. O dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy se prodlužují termíny pro dodání předmětu koupě. Bude-li kupující v prodlení s úhradou zálohové platby delším 14 dnů, je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy (objednávky) odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikne.

3.3 Zbývajících 40% kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu při převzetí předmětu koupě oproti konečnému vyúčtování ceny díla v hotovosti, ledaže bude dohodnut jiný způsob úhrady v objednávce.

4.Přeprava a dodací podmínky

4.1 Prodávající je povinen dodat předmět koupě nejpozději v termínu uvedeném v objednávce, resp. kupní smlouvě.  V případě prodlení s předáním předmětu koupě po uvedeném termínu uhradí prodávající kupujícímu penále ve výši 0,05% z ceny předmětu koupě za každý den prodlení. Lhůta uvedená v objednávce, resp. kupní smlouvě začíná běžet dnem připsáním zálohové platby na účet prodávajícího.

4.2 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu řádně a včas veškerou nezbytnou součinnost k řádnému dodání předmětu koupě v souladu s objednávkou či kupní smlouvou. V případě, že kupující poruší tuto svoji povinnost, prodlužují se o dobu prodlení kupujícího termíny pro dodání předmětu koupě. V případě, že předmět koupě zahrnuje také montáž zboží, které je předmětem koupě, zavazuje se kupující zajistit prodávajícímu před zahájením provádění montáže stavební připravenost dle zaměřovacího protokolu, který je součástí nabídky a objednávky, není-li tomu tak a stavební připravenost není dle dokumentace, může si prodávající naúčtovat za každou osobu, která čeká na stavební připravenost 300,- Kč/hod.

4.3 Prodávající splní svoji povinnost dodat předmět koupě předáním předmětu koupě kupujícímu v místě uvedeném v objednávce, resp. kupní smlouvě jako místo montáže nebo dodání předmětu koupě. Kupující je povinen předmět koupě při dodání převzít. Odmítne-li bezdůvodně kupující předmět koupě převzít, je povinen uhradit prodávajícímu škodu, která mu jednáním kupujícího vznikla.

4.4 O předání předmětu koupě prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se účastníci zavazují podepsat dodací list nebo předávací protokol. V tomto protokole účastníci uvedou stav předmětu koupě v okamžiku jeho převzetí kupujícím a dále jeho případné vady ve smyslu § 2099 občanského zákoníku.

5.Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Prodávající může od smlouvy odstoupit v případech stanovených v kupní smlouvě, v těchto obchodních podmínkách, právních předpisech a v případě podstatného porušení povinnosti kupujícího, zejména nezaplatí-li prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s objednávkou, resp. kupní smlouvou. Odmítne-li kupující prodávajícím navržené změny obchodních podmínek nebo reklamačního řádu, a to zcela či jen částečně, může prodávající odstoupit od smlouvy, jíž se odmítnuté změny týkají.

5.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Účinnosti nabývá doručením druhé smluvní straně.

6.Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

6.1 Nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a zaplacením celé kupní ceny.

7.Záruka

7.1 Zjevné vady a nedodělky je kupující povinen uplatnit nejpozději v zápise o předání a převzetí předmětu koupě, kde musí být také dohodnut termín jejich odstranění.

7.2 Za předpokladu, že předmět koupě je používán v souladu s pokyny pro užívání, jež jsou součástí dodávky předmětu koupě, poskytuje prodávající kupujícímu na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců, nebude-li sjednána písemně jiná délka záruční doby. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu koupě.

7.3 Reklamace musí být písemná, zaslána na adresu prodávajícího, který předmět koupě dodal, provedena bez zbytečného odkladu po zjištění vady a reklamovaná vada musí být v reklamaci specifikována. Reklamačním místem je sídlo prodávajícího, které předmět koupě dodalo. Reklamaci může uplatnit pouze kupující.

7.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní kupující písemně u prodávajícího, který je povinen nastoupit neprodleně k posouzení reklamované vady nejpozději však do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

7.5 V případě, že reklamace kupujícího nebude důvodná, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

7.6 Záruka se nevztahuje na:

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

závady způsobené neodborným zacházením, montáží nebo obsluhou

závady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které nejsou v souladu s pokyny pro užívání

závady způsobené přírodními živly

 8.Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní údaje svých zákazníků v jakékoliv podobě třetím osobám a při zpracování osobních údajů a nakládání s nimi se řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

8.2 Osobní údaje zákazníka jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb a pro provedení nezbytných účetních operací.

8.3 Objednávkou a uvedením nezbytných osobních údajů k účelu realizace obchodu zákazník souhlasí, aby prodávající jeho osobní údaje v souladu s uvedeným zákonem zpracovával a používal ke komunikaci s ním.

 9.Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněné a volně dostupné na webových stránkách prodávajícího: www.schodywippro.cz

9.2 Ujednání obsažená v kupní smlouvě či obsah objednávky odchylující se od těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.